COSTOMER SHARE
签证服务

乌干达签证


类型:电子签  600元

材料:护照

           照片

           身份证复印件

           黄本首页扫描件

时间:5-7工

停留:30停留|30有效

备注:落地可能会收取50美金 自费

 

 

 

 

托凯旅行网


手机(微信):18911799566

联系地址:北京市东城区东水井胡同11号北京INN4号楼A305室

24小时热线:400-6088-168

详情登陆:www.tokair.com